Darom/juosta
Pirmajam Mažeikių Marijos legionui – 20 metų

Birželio 11 d. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje maldomis, giesmėmis ir šv. Mišiomis paminėtas šios parapijos Marijos legiono 20-metis.

Šventėje dalyvavo ne tik parapijos Marijos legiono prezidiumas, aktyvieji nariai ir pagalbininkai, bet ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos, kurioje veikia Mažeikių legiono kurija, legionieriai, kiti svečiai.

 

Prieš šv. Mišių auką kalbėtos Legiono maldos, atnaujinti narių pažadai.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas, Mažeikių dekanas kan. Donatas Stulpinas ir švenčiančio 20-metį Marijos legiono dvasios vadas kun. Vytautas Dvaržeckis. Giedojo Sumos choras.

Po Mišių pašventintas Mažeikių Marijos legiono kurijos iniciatyva nukaldintas metalinis kryžius, kuris bus nuvežtas į Kryžių kalną, neseniai šios bažnyčios klebono parūpintas Dievo Gailestingumo paveikslas.

Legionierius giesmėmis ir muzika sveikino Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos jaunimo chorelio atstovai: Gvidas Šakinis ir Ingrida Jastromskienė.

Surengtoje agapėje sveikinti organizacijos veteranai.

Priešistorija

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies „Stebuklingosios Motinos“ Marijos legionas buvo įkurtas dar 2000 m., tačiau gyvavo neilgai. 2002 m., iniciatyvių parapijiečių dėka, katalikiška Švč. Mergelės Marijos vardo organizacija buvo atkurta ir sėkmingai gyvuoja iki šiol.

Prieš trejus metus Mažeikiuose įkurtas dar vienas Marijos legionas – Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje.

Marijos legionai vienija nuo kelių iki keliolikos aktyviųjų narių, lankančių susirinkimus ir vykdančių evangelizacinę veiklą, ir po kelis šimtus narių pagalbininkų, kurie organizaciją ir jos darbus palaiko malda – kasdien kalbėdami Rožančių ir specialias Marijos legiono maldas.

Apie organizaciją

Marijos legionas yra katalikiška pasauliečių organizacija. Ji buvo įkurta 1921 metais rugsėjo 7 dieną Dubline, Airijoje.  Įkūrėjas Pranas Duffas. Sparčiai paplito po visą pasaulį. Dabar šio judėjimo grupelių (prezidiumų) yra beveik kiekvienoje pasaulio šalyje, o jo atmintinė knyga „Legio Mariae“ yra išversta į daugiau nei 50 kalbų. 

Lietuvoje pirmasis Marijos legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV. Ji atvyko į Lietuvą kaip Marijos legiono tarybos Dubline pasiuntinė.

Pobūdis ir veikla

Marijos legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Kiekvieną savaitę aktyvieji nariai renkasi į susirinkimus bendrai meldžiasi. Marijos legiono atmintinė įsakmiai nurodo, kad veikla, atliekama organizacijos vardu, negali būti susijusi su materialine šalpa, bet privalo turėti asmeninių kontaktų pobūdį. Pastarieji meldžiasi nurodytomis maldomis.

Aktyvūs nariai kiekvieną savaitę lanko vietinį prezidiumo susirinkimą. Kiekvienam prezidiumui vadovauja parapijos kunigas – Dvasios vadas. Susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią. Kalbamas Rožinis. Nariai stengiasi paklusti Kristaus įsakymui „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones” /Mt. 28,19/. 

Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos legiono „ginklas“ – malda.

Pagrindiniai darbai

Marijos legiono nariai atlieka įvairius sielovadinius darbus, išskyrus materialinę pagalbą ir politinę veiklą. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą: bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais, paruošia ligonius priimti kunigą, ieško naujų narių į Marijos legiono ir kitų katalikiškų organizacijų veiklą, platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas, apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

Autorės nuotr.

Daugiau nuotraukų: Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode